Ing. Stanislav Drábek

POSLEDNÍ OHLÉDNUTÍ

Smutná zpráva zasáhla všechny členy CzSTT ve čtvrtek 25. 2. 2016. Zemřel ing. Stanislav Drábek, dlouholetý místopředseda i předseda společnosti a po většinu její existence i hlavní hybná síla.

Celoživotním profesionálním osudem ING.STANISLAVA DRÁBKA se staly podzemní práce. I když dokončil vysokoškolské studium na ČVUT Praha, jako odborník na ocelové konstrukce vodních staveb, doplnil si ještě odborné vzdělání o geotechniku a podzemní stavby. Potom už následovalo od r. 1965 do roku 1985 veliké množství prací a úkolů na realizaci staveb od funkce stavbyvedoucího až po funkci hlavního inženýra závodu, zejména při výstavbě METRA v Praze u firmy Metrostav. Za jejich plnění byl několikrát vyznamenán či oceněn.

V roce 1985 přešel do odboru technického vývoje jako vedoucí oddělení pro podzemní práce. Zde začal kooperovat s americkou firmou AMERICAN AUGERS, od které dovezl do Československa v roce 1986 první stroj pro plnoprofilové ražení kanalizace ze železobetonových trub DN 2000/1600 mm. Tím se začal hlouběji zajímat o obor bezvýkopových technologií a v roce 1987 se stal individuálním členem nově vzniklé společnosti ISTT v Londýně.

Po změnách v roce 1989 si ze stáže ve Francii přivezl i touhu něco dokázat v soukromém podnikání. Založil hned v roce 1990 soukromou firmu AD Servis TERRABOR, která koupila první stroj na technologii HDD a úspěchy i v tomto oboru na sebe nenechaly dlouho čekat. Během tří let měla firma AD SERVIS TERRABOR už 3 stroje AMERICAN AUGERS pro protlačování ocelových trub DN 200 – 1600mm. Dva stroje TERRABOR a jeden stroj od firmy VERMEER pro technologii HDD s možností provádět vrty DN 50 – 400 mm. Pracovalo u něj 24-30 zaměstnanců, převážně strojmistrů a vrtmistrů.

Pro sjednocení legislativy a norem v České republice v oboru TT bylo třeba propojit se na evropské a světové standardy členstvím ve velmi dobře fungující ISTT. Ing. Drábek jako majitel firmy AD SERVIS TERRABOR se stal předsedou připravného výboru pro založení CzSTT (od 1991 do 1994). Jako individuální člen ISTT měl k dispozici časopis NO-DIG, kde čerpal podmínky pro vznik CZSTT. A to se podařilo v roce 1994, kdy byla Česká společnost pro bezvýkopové technologie přijata za třináctého člena ISTT. Bylo to 5.listopadu 1994, kdy Ing. Drábek Stanislav a colonel Ian Sutro za ISTT podepsali v Praze Afilační smlouvu. V té době už firma AD Servis TERRABOR pracovala i na stavbách v zahraničí, když její největší zakázka bylo provedení 18 ks zemních podvrtů strojem AMERICAN AUGERS na stavbě ropovodu  Khandla – Bhatinda v indickém státě JAIPUR. Ing. Drábek jako místopředseda CzSTT vytvářel podmínky pro rozvoj BT v České republice. V sídle své firmy měl i kanceláře CzSTT. Za stavbu „SIX ELBE CROSSINGS v Děčíně“ obdržel v roce 2000 na konferenci ISTT v PERTHU, diplom za  III. místo v soutěži NO-DIG AWARD.
V roce 2001 se podílel jako předseda organizačního výboru na pořádání konference ISTT NO-DIG  PRAGUE 2001. Úspěch této konference v mezinárodním měřítku posílil prestiž CzSTT a začaly se dostavovat další úspěchy v soutěži NO-DIG AWARD. Nejen v kategorii staveb, ale i v kategorii studentské, což byla další oblast, o jejíž rozvoj se ing. Drábek významně zasloužil. Celkem CzSTT získala 8 zlatých, 2 stříbrné a 1 bronzové umístění za období od roku 2000 do roku 2011. To znamená, že z 80ti zlatých medailí ISTT vydaných v tomto období, získala CzSTT 8 zlatých a to je úžasných 10%. Kdyby tuto skutečnost nepřipomenul John Hemphill při konferenci 2010 v Singapuru, ani jsme si to neuvědomovali, ale i na těchto pozoruhodných výsledcích měl Ing. Drábek se svým 7 členným kolektivem předsednictva CzSTT velký podíl.
Za období 1994 – 2012 se Ing. Drábek  zúčastnil všech mezinárodních konferencí ISTT No-DIG. V rámci České republiky se významně podílel na pořádání všech národních konferencí NO-DIG CzSTT. Zde je vhodné připomenout, že všichni prezidenti ISTT se ve své funkci za toto období alespoň jednou naši národní konference v České republice zúčastnili. Přijeli vždy na pozvání Ing. Stanislava Drábka a také tím se CzSTT positivně zviditelnila na „ISTT MAPĚ SVĚTA“.

Od roku 2004, kdy prodal firmu AD SERVIS TERRABOR a odešel do penze, pokračoval ještě ve funkci předsedy CzSTT až do roku 2011.

Za dlouholetou příkladnou a odbornou práci v oblasti  podzemního stavitelství a v  bezvýkopových technologií, v České republice i ve světě získal  Ing. Stanislav Drábek v  roce 2012 v Sau Paulu nejvyšší ocenění udělené  ISTT -  “ LIVE TIME AWARD ”.Toto ocenění získal jako první odborník v celosvětovém měřítku.

V roce 2014 – jen několik týdnů před národní konferencí v jeho domovské Litomyšli – ing. Drábek těžce onemocněl a i přes nepříznivou prognózu s nemocí srdnatě bojoval a udržoval se v dobré formě až do posledních dnů.

V řadách CzSTT zůstane mezera, kterou nebude možné nikdy zacelit.

     Řada členů společnosti se zúčastnila smutečního obřadu, který se konal ve čtvrtek 3. 3. 2016 v břevnovském kostele sv. Markéty. CzSTT věnovalo rodině věnec a předseda ing. Stanislav Lovecký pronesl na přání rodiny smuteční proslov. Na závěr obřadu si ještě vzala slovo jeho manželka a poděkovala jménem celé široké rodiny všem bývalým kolegům a jmenovitě i ing. Loveckému a CzSTT. V jejím emotivním projevu se mnohokrát opakovala slova: „On vás měl všechny strašně rád.“

Čest jeho památce.